Nieuwe kijk

.........................................

Nieuwe didactiek

.........................................

Verplichte contexten

.........................................

Keuzeonderwerpen

.........................................

havo versus vwo

.........................................

Verdeling SE/CE

.........................................

De markt van lesmethoden
Keuzeonderwerpen


De behandeling van keuzeonderwerpen


Het nieuwe examenprogramma omvat een aantal keuzeonderwerpen waaruit docenten kunnen kiezen. Behandeling van keuze-onderwerpen is onderdeel van het schoolexamen. Het was de bedoeling van de Tweede Commissie Teulings dat een deel van deze keuzeonderwerpen beknopt uitgewerkt zouden worden door wetenschappelijke specialisten. Dat is vooralsnog niet systematisch gebeurd. Zelf heb ik twee keuzeonderwerpen uitgewerkt: Cournot-concurrentie en Bertrand-concurrentie.


Keuzeonderwerpen voor havo en vwo


Voor havo en vwo zijn er verschillende keuzeonderwerpen. De tabel hieronder bevat alle keuze-onderwerpen, per concept, voor zowel havo als vwo (voor het concept 'schaarste' zijn er geen keuzeonderwerpen). De keuzeonderwerpen die door experts uitgewerkt zouden moeten worden staan in rood afgedrukt.


Sommige keuze-onderwerpen staan vermeld bij meer dan een concept. Bij de bespreking van een keuzeonderwerp als onderdeel van de behandeling van een bepaald concept, zouden dan de specifieke aspecten van het betreffende concept zoals die terugkomen in het keuzeonderwerp, benadrukt moeten worden.


Keuzeonderwerpen


concept havo vwo
ruil geschiedenis van het geld niet-rationaliteit: fixatie-effecten
  geschiedenis van eigendomsrechten  
  toezicht DNB op betalingsverkeer  
  verhandelbare emissierechten  
markt  wereldgrondstoffenmarkten  wereldgrondstoffenmarkten
  wereldenergiemarkt en OPEC wereldenergiemarkt en OPEC
  pro en contra globalisering  pro en contra globalisering 
  de geschiedenis van de VOC, een monopolist en multinationale onderneming   luchtvaart 
    Bertrand- en Cournot-concurrentie  
ruilen over de tijd  schuldenproblematiek arme landen  schuldenproblematiek arme landen 
    verhandelbare emissierechten 
    niet-rationaliteit: hyperbolische discontering 
    optimale uitputting hulpbronnen (Hotellings regel) 
samenwerken & onderhandelen  economische samenwerkingsvormen tussen (groepen van) landen  economische samenwerkingsvormen tussen (groepen van) landen 
  pro en contra globalisering  pro en contra globalisering 
  verhandelbare emissierechten  verhandelbare emissierechten 
    evenwichtsconcepten (dominant, Nash, subspel perfect) 
    het ultimatumspel en de winkelketenparadox: theorie en empirie 
    evolutionaire speltheorie: gevangenendilemma en voortplanting 
    publiek - private samenwerking 
risico & informatie  opstarten eigen bedrijf  opstarten eigen bedrijf 
  gezondheidszorg  gezondheidszorg  
  privatiseren  niet-rationaliteit: allais-paradox, aversie tegen verlies 
  bedrijfsgeschiedenis van een multinational  veilingen 
  verzekeren, rendement en risico (rekenkundig)  corporate governance 
  de crisis van de jaren 30   
welvaart en economische groei  duurzame economie duurzame economie
  economische ontwikkeling van China en India  economische ontwikkeling van China en India 
  ontwikkelingstheorieën voor onderontwikkelde landen  ontwikkelingstheorieën voor onderontwikkelde landen 
  economische orde  regionale economische ontwikkeling 
    Solow groeimodel: theorie en empirie 
    technische vooruitgang en endogene groeitheorie 
    historische studies naar instituties 
    economische scholen 
goede tijden, slechte tijden  Keynesiaans conjunctuurmodel  Keynesiaanse conjunctuurmodel 
  de crisis van de jaren 30 de crisis van de jaren 30
  varkenscyclusmodel de Kondratieff-golf
    acceleratormodel 
    afruil tussen inflatie en werkloosheid 
    verwachtingen en varkenscyclusmodel 
    economische scholen